MotoFocus.pl

Regulamin korzystania z bazy testów kompetencji oraz szkoleń branżowych

§ 1
Definicje

Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do rozwiązania wybranego testu kompetencji lub do zgłoszenia siebie lub swoich pracowników na szkolenie.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Konto użytkownika – zbiór ustawień i zasobów w Serwisie MotoKadry, pod adresem www.motokadry.pl, utworzonych dla Użytkownika. Konto użytkownika przeznaczone jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera dane tych osób na temat ich doświadczenia zawodowego, przebiegu ich edukacji, umiejętności oraz wiedzy. Jego celem jest umożliwienie logowania się osób poszukujących pracy, szybkiego aplikowania na oferty pracy bez konieczności ponownego wypełniania niezbędnych w tym celu danych, a także umożliwienia pracodawcom wyszukiwania kandydatów dopasowanych do oferowanej pracy. Regulamin korzystania z serwisu MotoKadry znajduje się na stronie www.motokadry.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę. Serwis umieszczony jest pod adresem www.motofocus.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – firma MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5251049153, REGON: 011752326.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która posiada Konto użytkownika i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

Dane osobowe – dane Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • cele Serwisu,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3
Cele Serwisu

 1. Jednym z celów Serwisu jest udostępnienie bazy testów kompetencji, umożliwienie ich rozwiązania oraz jeśli Użytkownik wyrazi takie życzenie otrzymania certyfikatu.
 2. Serwis umożliwia połączenie Użytkownika i jego wyników testów kompetencji z Serwisem MotoKadry motokadry.pl, pod warunkiem założenia przez Użytkownika Konta użytkownika w serwisie MotoKadry. Celem serwisu jest więc poinformowanie Użytkowników o możliwości założenia Konta użytkownika w serwisie MotoKadry oraz umożliwienie założenia tego konta.
 3. Serwis udostępnia również bazę szkoleń branżowych, a Usługodawca działając jako pośrednik umożliwia zapisanie się na wybrane szkolenia.
 4. Serwis łączy wyniki wypełnionego testu kompetencji z dostępnymi szkoleniami w bazie szkoleń. Podpowiada, z którego szkolenia warto skorzystać, aby poprawić wynik testu.

§ 4
Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza z dostępem do testów polega na podaniu adresu e-mail, a jeśli Użytkownik wyrazi takie życzenie to również jego imienia i nazwiska w celu uzyskania imiennego certyfikatu.
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza do zapisania się na szkolenie polega na podaniu: imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na wskazany przez niego adres mailowy. Użytkownik ma 30 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na dokonanie potwierdzenia swojego adresu mailowego. Bez potwierdzenia adresu mailowego wypełnienie testu kompetencji nie jest możliwe. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik nie dokona potwierdzenia swojego adresu e-mail, nie będzie miał dostępu do wybranego przez siebie testu kompetencji.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu.
 7. Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usługi.
 8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 9. Z usługi treningów wiedzy mogą skorzystać osoby, które ukończyły 13 lat. Usługa ta nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków prawnych dla osób małoletnich.

§ 5
Usługi wchodzące w zakres Serwisu

 1. Baza testów kompetencji – baz umożliwiająca wypełnienie testu za pomocą sieci internet oraz opcjonalnie otrzymania certyfikatu posiadanych kompetencji w wybranym zakresie.
 2. Baza szkoleń – baza umożliwiająca zapisanie się na wybrane szkolenie branżowe. Obejmuje przekazanie danych kontaktowych osoby zainteresowanej kursem organizatorowi kursu/szkolenia.
 3. Powiązanie wyników testów Użytkownika z Kontem użytkownika w serwisie MotoKadry.
 4. Umożliwienie założenia Konta użytkownika poprzez odesłanie po wypełnieniu testu do serwisu motokadry.pl
 5. Udostępnienie bazy szkoleń po wypełnionym teście kompetencji, w zależności od wyniku tego testu. Serwis sugeruje szkolenia na podstawie posiadanej wiedzy Użytkownika.

§ 6
Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz z obsługą JavaScript. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług.

§ 7
Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem świadczonych Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik, który w ramach funkcjonalności Serwisu umieści w Serwisie Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu serwisu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

§ 8
Warunki płatności

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 2. W przypadku bazy szkoleń Usługodawca jest jedynie pośrednikiem. Cenę kursu określa jego organizator i na rzecz organizatora szkolenia Użytkownik uiszcza opłatę.
 3. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia § 8 ust. 1 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności.

§ 11
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (adres poczty elektronicznej lub jeśli Użytkownik podał w formularzu dane w postaci imienia i nazwiska, to również te dane),
  • przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
  • uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  • na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa,
  • na adres poczty elektronicznej: szkolenia@motofocus.pl
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres osoby składającej reklamację.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 12
Dane kontaktowe Usługodawcy

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa lub mailowo na adres: szkolenia@motofocus.pl

§ 13
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa lub mailowo na adres: szkolenia@motofocus.pl
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Użytkownika (nick) jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do wypełnienia formularza,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usługi, chyba że Usługodawca może się skontaktować z Użytkownikiem w inny sposób, np. pod podanym przez Użytkownika numerem telefonu.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 13 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.